Home > Business Research > แนวทางการเลือกหัวข้อการวิจัย

แนวทางการเลือกหัวข้อการวิจัย

February 18th, 2008 Leave a comment Go to comments

วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องแนวทางการเลือกหัวข้อการวิจัยครับ

แนวทางการเลือกหัวข้อการวิจัยมีดังต่อไปนี้
1.ความสนใจของผู้วิจัย
2.ความรู้ความสามารถของผู้วิจัย
3.สาระความสำคัญของปัญหา เช่น ความเร่งด่วนของปัญหา
4.ความทันสมัยน่าสนใจ
5.ความสามารถในการดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์
6.ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
7.เป็นชื่อเรื่องที่กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ทำการวิจัย
8.ให้ความหมายในการจูงใจ น่าสนใจ และตรงกับเนื้อเรื่องมากที่สุด
9.สามารถสื่อให้ผู้อ่านคาดคะเนเรื่องราวที่จะทำการวิจัยได้อย่างใกล้เคียง


แนวทางการตั้งชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัยจะต้องตั้งชื่อโครงการวิจัยให้ตรงประเด็นมากที่สุดและไม่ควรตั้งชื่อโครงการวิจัยซ้ำกับโครงการวิจัยของผู้อื่นที่
มีการทำไปแล้วและควรนำสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา ดังนี้
1.ตัวแปรที่สำคัญที่ใช้ในการวิจัย
2.ขอบเขตการศึกษา
3.ลักษณะที่มาของข้อมูล
4.สาขาวิขาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

แนวทางการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย
-แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและเป็นปัญหาที่จะทำการวิจัย
-แสดงปัญหาที่จะศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์
-มีข้อมูลสถิติหรือผลการวิจัยสนับสนุนเพื่อให้เห็นปัญหาอย่างชัดเจน

โดย ธัชพนธ์ โชคสุชาติ

  1. No comments yet.
  1. April 19th, 2014 at 23:16 | #1
  2. April 20th, 2014 at 07:49 | #2
You must be logged in to post a comment.