Home > Distribution Channel, Marketing, Principle of Marketing > ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค

February 24th, 2010 Leave a comment Go to comments

แบบที่ 2
ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ความต้องการ (Want)
ลักษณะความต้องการของมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. ความต้องการขั้นปฐมภูมิ หรือความต้องการชีวภาพ (Primary needs or physiological needs)
2.ความต้องการขั้นทุติยภูมิ หรือความต้องการทางสังคม (Secondary needs or social needs)


แรงจูงใจ (Motive)
หมายถึง ความต้องการที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงบังคับให้บุคคลเกิดความพยายามที่จะค้นหาวิธีเพื่อสนองความต้องการนั้น
กระบวนการของการจูงใจ
1. ความจำเป็น ความต้องการ และความปรารถนาที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง
2 .ความตึงเครียด
3. แรงกระตุ้น
4. พฤติกรรม

การรับรู้ (Perception)
การรับรู้เป็นกระบวนการที่มนุษย์ได้สัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วตีความหมายสิ่งที่ได้สัมผัสเพื่อสร้างภาพในสมอง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของมนุษย์มีดังนี้
1.องค์ประกอบทางเทคนิค
2.ความพร้อมทางด้านสมอง
3.ประสบการณ์ในอดีต
4.สภาวะอารมณ์
5.ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม


การเรียนรู้(Learning)
หมายถึง การเปลี่ยนในพฤติกรรม ความรู้สึก และความคิดของมนุษย์อันสืบเนื่องมาจากการได้รับข่าวสารและประสบการณ์

การเรียนรู้ของผู้บริโภคประกอบด้วย
1.ความรู้
2.ประสบการณ์ตรง
3.การโยงใย

การเรียนรู้มี 3 ขั้นตอน
1.การเปลี่ยนแปลงในสมอง
2.การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึก
3.การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม

กระบวนการเรียนรู้
ประกอบด้วย
1. แรงผลักดัน
2. ตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้า
3. การปฏิบัติตอบ
4.การเสริมแรงหรือการให้รางวัล

หลักเสริมแรงมี 2 ประการ
1.การเสริมแรงอย่างเต็มที่
2.การเสริมแรงเป็นบางส่วน

บุคลิกภาพ (Personality)
หมายถึง ลักษณะเฉพาะทั้งทางด้านจิตวิทยาและด้านสรีระของแต่ละบุคคลที่ทำให้บุคคลมีความแตกต่าง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ
1. ทฤษฏีวิเคราะห์ทางจิตวิทยา
2. ทฤษฏีเกี่ยวกับประเภทบุคลิกภาพ
3. ทฤษฏีลักษณะ
4. ทฤษฏีแนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง

ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
นอกจากปัจจัยภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้ว
ปัจจัยภายนอกยังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอีกด้วยปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้แก่
1. ครอบครัว (Family)
2. สภาพเศรษฐกิจ (Economy)
3. การติดต่อธุรกิจ (Business contacts)
4. กลุ่มอ้างอิง (Reference group)
5. วัฒนธรรม (Culture)
6. ชั้นสังคม (Social class)


ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อยู่ร่วมชายคาเดียวกัน ซึ่งมีทั้งครอบครัววงในและครอบครัววงนอก
หน้าที่ของครอบครัว
1.เลี้ยงดูสมาชิก คือมีการเลี้ยงสมาชิกให้อยู่ดีกินดี อดีตเป็นหน้าที่ของสามีแต่ปัจจุบันภรรยาเข้ามามีบทบาทในการหารายได้มากขึ้น
2.เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ หากสมาชิกในครอบครัวมีปัญหา ผู้อาวุโสกว่าจะช่วยให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหา
3.วางรูปแบบการดำรงชีวิตที่เหมาะสม ครอบครัวจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกในครอบครัว
4.สร้างให้เกิดกระบวนการทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว เช่น การจัดกระบวนการศึกษาให้บุตรหลาน

อิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อพฤติกรรม การซื้อ
1. ครอบครัวให้ความรู้และความคิด กล่าวคือ ครอบครัวให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจน ค่านิยม ทัศนคติ และภาพพจน์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดพฤติกรรม 2. ครอบครัวเป็นแหล่งฝึกอบรม ให้สมาชิกในครอบครัวรู้จักบรรทัดฐานของสังคม และรับการถ่ายทอดวัฒนธรรม ซึ่งทำให้เขาปฏิบัติตามระเบียบของสังคม 3. ครอบครัวเป็นกลุ่มอ้างอิง สมาชิกในครอบครัวอาจยึดถือบุคคลในครอบครัวเป็นกลุ่มอ้างอิงในการปฏิบัติหรือซื้อสินค้า

โครงสร้างบทบาทของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อแต่ละครั้งตามลักษณะโครงสร้างของครอบครัว
พ่อบ้านอาจมีบทบาทในการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องยนต์กลไก ในขณะที่แม่บ้านจะมีบทบาทในการซื้อสินค้าประเภทของใช้ในบ้านมากกว่า สภาพเศรษฐกิจ เมื่อสภาพเศรษฐกิจในระยะเฟื่องฟู
ผู้บริโภคมีอำนาจซื้อสูง ทำให้ตัดสินใจซื้อง่ายกว่าช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ
เพราะในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ ผู้บริโภคมีอำนาจซื้อต่ำ การตัดสินใจซื้อยากทั้งที่ทราบว่าสินค้านั้นคุณภาพสูง

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.