Home > Distribution Channel, Marketing, Principle of Marketing > ระบบทุนนิยม – การสื่อสารการตลาดระบบทุนนิยม

ระบบทุนนิยม – การสื่อสารการตลาดระบบทุนนิยม

ระบบทุนนิยม – การสื่อสารการตลาดระบบทุนนิยม

ระบบธุรกิจทุนนิยม อาศัยระบบการสื่อสารเป็นเครื่องมือและกลไกในการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทำให้เกิดส่วนผสมระหว่างการสื่อสารกับการตลาด (Integrated marketing communication: IMC)

การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) หมายถึงการสื่อความหมายของกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้เกิดผลสำคัญคือช่วยกระตุ้นการขาย (Sale) และสร้างความจง-รักภักดีของลูกค้า

1. บริบทของการสื่อสารการตลาด (marketing communication factor)
1.1 แบบจำลองการสื่อสารการตลาด (Marketing Model Communication) ได้แก่ ส่วนผสมขององค์ประกอบของการสื่อสารและโครงสร้างการตลาด
1.2 การสื่อสารองค์กร (Organization Communication)
1.3 หลักเศรษฐศาสตร์ ของอุปสงค์และอุปทาน (Demand & Supply) และ กฎการลดลองของอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้าย (law of diminishing marginal utility) ตามทฤษฎีอรรถประโยชน์ (marginal utility theory) ซึ่งกล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในสินค้าของผู้บริโภคจะค่อยๆ ลดน้อยลง เมื่อได้รับสินค้านั้นเพิ่มขึ้น
1.4 การบริหารบุคลากร และทุน (Management Person & Capital)
1.5 การวิเคราะห์ และ การใช้กลยุทธ์ (Analysis & Strategy)
1.6 การวางแผน และการรณรงค์ (Planing & Campagn)


  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.