Home > Marketing, Principle of Marketing > ความหมายของการตลาด

ความหมายของการตลาด

-การตลาดคืออะไร
คอตเลอร์ให้นิยามการตลาดไว้ว่า “การตลาดคือกระบวนการทางสังคมและการบริหาร โดยปัจเจกบุคคลและกลุ่มให้ได้รับในสิ่งที่เขามีความจำเป็น ต้องการ โดยผ่าน การสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์/บริการ และมูลค่า กับผู้อื่น”

หลายๆ สิ่งที่ทำการตลาดได้ ได้แก่ สินค้า บริการ ประสบการณ์ เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ อสังหาริมทรัพย์ องค์กร ข้อมูล และความคิด

หน้าที่ทางการตลาด
หน้าที่ทางการตลาดเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาดอันหมายถึง “กิจกรรมทางธุรกิจที่จะทำให้สินค้าหรือบริการเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้” ซึ่งประกอบด้วย การซื้อ การขาย การขนส่ง การเก็บรักษา การจัดมาตรฐานและระดับชั้นของสินค้า การเงิน การรับภาระเสี่ยงภัย สารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด การประยุกต์ใช้ทฤษฎี

ลิงค์แนะนำ http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_management

หนังสือแนะนำ Marketing Management - Phillip Cotler


การขายแตกต่างจากการตลาด ดังนี้

-การตลาดจัดการเกี่ยวกับภาพรวมของผลิตภัณฑ์/บริการ ได้แก่การพัฒนา การตั้งราคา และจัดวางตำแหน่งทางการตลาด

-การขาย คือการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ด้วยข้อมูลการขาย ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่จัดเตรียมโดยการตลาด

นักการตลาดที่ฉลาดจะทำให้วงจรนี้สมบูรณ์ด้วยข้อมูลป้อนกลับจากพนักงานขายผู้ซึ่งติดต่อกับลูกค้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง การตลาดสร้างสรรค์ให้เกิดความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์/บริการ และสิ่งแวดล้อมที่สามารถก่อให้เกิดการขายสองสิ่งนี้คาบเกี่ยวกันเพราะไม่สามารถแยกทำเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีประสิทธิผลได้ ปกติ
เป้าหมายของบริษัทคือการทำกำไร เพราะการขายคือหนทางที่นำรายได้มาแน่นอน จึงเหมือนทุกอย่างมุ่งไปที่การขาย แต่การขายเองจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ขึ้นกับตลาด

วิวัฒนาการทางการตลาด
จากอดีตที่วิวัฒนาการทางการตลาดมุ่งเน้น การผลิต การขาย การตลาด สังคม จนถึงการมองที่ความต้องการของลูกค้า
1. ระยะมุ่งความสำคัญที่การผลิต (Production Orientation Stage)
เป็นระยะแรกของแนวความคิดทางการตลาด บริษัทจะมุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญไปที่กรรมวิธีในการผลิต
และประสิทธิภาพในการผลิตเป็นหลัก โดยจะหาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและพยายาม
ลดต้นทุนในการผลิตสินค้า เพื่อผลิตสินค้าได้ในราคาถูก ในยุคนี้ผู้ผลิตจะให้ความสำคัญ
กับการตอบสนองความจำเป็นพื้นฐาน (needs) เป็นหลัก
2. การมุ่งความสำคัญที่การขาย (Sales Orientation Stage)
เป็นระยะที่มุ่งการขายโดยพยายามหาวิธีการขายหรือการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม เช่น การใช้พนักงานขายและการ
โฆษณา ทั้งนี้เนื่องจากในยุคนี้เริ่มมีสินค้าออกมาแข่งขันกันมากขึ้น จึงต้องหาวิธีขายที่ทำ
ให้ขายได้มากที่สุด มากกว่าที่จะคำนึงถึงความต้องการหรือความพอใจของลูกค้า
3. การมุ่งความสำคัญที่การตลาด (Marketing Orientation Stage)
เป็นระยะที่บริษัทให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า (Customer Orientated) โดยบริษัทจะค้นหาความ
ต้องการของลูกค้า ติดตามตรวจสอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปและสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้น ในยุคนี้บริษัทจึงมี เป้าหมายเพื่อสนองความพอใจของลูกค้าและทำยอดขายให้มีกำไร โดยผ่านการใช้โปรแกรมการตลาดที่ใช้ส่วนประสมทางการตลาดต่าง ๆ คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.