Archive

Posts Tagged ‘การเขียนรายงานการวิจัยทางธุรกิจ’

รวม Links การวิจัยทางธุรกิจและวิธีวิจัยทางธุรกิจ

September 17th, 2008 No comments


ลิงค์ทั้งหมดไว้ดังต่อไปนี้ครับ

1. Business Research/วิจัยธุรกิจ
2. ประเภทของการวิจัยธุรกิจ
3. ความคลาดเคลื่อน จากการใช้สถิติในการวิจัย และ การเขียนรายงานการวิจัยทางธุรกิจ
4. ขั้นตอนของการวิจัย
5. แนวทางการเลือกหัวข้อการวิจัย
6. แนวทางการเขียนวัตถุประสงค์
7. ทฤษฎีกับการวิจัย, กรอบแนวความคิด
8. ตัวแปรในการวิจัยธุรกิจ
9. จำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
10. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
11. การตั้งสมมติฐาน (Formulation of hypotheses)
12. ชนิดของสมมติฐาน
13. รูปแบบของสมมติฐานทางวิจัย
14. การวางรูปแบบการวิจัย
15. การเลือกการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม
16. แหล่งที่มาของข้อมูล
17. การเตรียมเครื่องมือในการวิจัย
18. การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย
19. การกำหนดกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
20. การเก็บรวบรวมข้อมูล

หรืออ่านทั้งหมดได้ที่หน้า Business Researchครับ

ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบครับ
ธัชพนธ์ โชคสุชาติ


Categories: Business Research Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ความคลาดเคลื่อน จากการใช้สถิติในการวิจัย และ การเขียนรายงานการวิจัยทางธุรกิจ

February 13th, 2008 No comments

วันนี้นำเสนอเรื่องความคลาดเคลื่อนจากการใช้สถิติในการวิจัยนะครับ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
1. ข้อมูลที่ใช้มีความบกพร่อง เช่น มีการตอบข้อคำถามไม่ครบ จำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่ครบตามเป้าหมาย จำนวนตัวอย่างไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ด้วยสถิติชนิดนั้นๆ การลงรหัสคำตอบผิดการสูญหายของตัวอย่างระหว่างการเก็บข้อมูล ตลอดจนการป้อนข้อมูลผิดพลาด สิ่งเหล่านี้ล้วนมีปัญหาที่ทำให้ข้อมูลไม่มีคุณภาพสำหรับการวิเคราะห์
2. การเลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การคำนวณค่าเฉลี่ยกับข้อมูลในระดับนามบัญญัติ หรือการใช้สถิติอนุมานกับข้อมูลที่มาจากประชากร
3. การคำนวณผิด อาจเกิดจากความประมาณของผู้คำนวณหรือความผิดพลาดของเครื่องคำนวณก็เป็นไปได้
4. นักวิจัยมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ ที่ต้องการใช้ผลการวิเคราะห์เป็นไปตามที่ตนเองต้องการซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง

แหล่งค้นคว้าข้อมูล เช่น ห้องสมุด, สถานที่หรือสถาบันที่จัดทำข้อมูล, อินเตอร์เน็ต และอื่นๆ


การเขียนรายงานการวิจัยทางธุรกิจ ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก
1. ส่วนหน้ารายงานการวิจัย แบ่งเป็น
1.1 ปกนอก และ ปกใน ประกอบด้วย
-ชื่อเรื่งที่วิจัย
-ชื่อหรือคณะผู้ทำวิจัย
-หน่วยงานที่ให้ดำเนินการวิจัย
-ปีที่วิจัยสำเร็จ
1.2 คำนำ
-คำนำ
-กิติกรรมประกาศ หรือ ประกาศคุณูประการ
-จดหมายมอบอำนาจหรือจดหมายที่เขียนถึงนักวิจัยโครงการ
1.3 สารบัญ
-สารบัญเนื้อหา
-สารบัญตาราง
-สารบัญภาพ
1.4 บทคัดย่อ ( Abstract ) แบ่งเป็น
-ส่วนข้อมูล ประกอบด้วย รหัสนักศึกษา, สาขา, ชื่อผูู้วิจัย, ปีที่จบ และอื่นๆ ที่สำคัญ
-ส่วนบทคัดย่อ

2. ส่วนเนื้อหาการวิจัย แบ่งเป็นบท ได้ดังนี้

บทที่ 1 บทนำ (Introduction) เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมซึ่งมีแนวทางดังนี้คือ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Statements and Significance of the Problems)
1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย (Objectives)
1.3 สมมติฐานในการวิจัย (Hypotheses)
1.4 กรอบแนวคิดในการวิจจัย (Conceptual Framework)
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (Contribution to Knowledge)
1.6 ขอบเขตของการวิจัย (Scope of Study)
1.7 ข้อกำหนดของการวิจัย (Limitation of Study)
1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ (Definition of Terms)

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) เนื้อหาส่วนนี้จะประกอบไปด้วย
2.1 ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
2.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
2.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4 งานเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) ส่วนนี้จะอธิบายเนื้อหาวิธีการดำเนินการวิจัยอย่างละเอียด ซึ่งประกอบไปด้วย
3.1 ประเภทของงานวิจัย
3.2 ลักษณะประชากร
3.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
3.4 เครื่องมือและวิธีการในการสุ่มตัวอย่าง
3.5 ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
3.6 การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
3.7 วิธีการรวบรวมข้อมูล
3.8 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4 ผลการวิจัย (Results) เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียด อาจนำเสนอด้วยการบรรยายหรือนำเสนอในรูปตาราง กราฟ ภาพ ก็ได้เพื่อให้การตีความข้อมูลชัดเจนขึ้น โดยเนื้อหาหลัก ๆ ประกอบด้วย
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ (Conclusion Discussion and Recommendation)
ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะต้องนำประเด็นที่ค้นพบจากการวิจัยมาสรุป อภิปรายผลว่ามีความสอดคล้อง หรือ แตกต่างจากทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอื่น อย่างไรโดยให้มีกานอ้างอิงถึงการสนับสนุนและการขัดแย้ง โดยหัวข้อหลัก ๆ มีดังนี้คือ
5.1 สรุปการวิจัย
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัยจากประเด็นที่ค้นพบ
5.4 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป


3. ส่วนท้ายรายงานการวิจัย
3.1 บรรณานุกรม ( Bibliography )
3.2 ภาคผนวก ( Appendix )
3.3 ประวัติย่อผู้วิจัย ( Biography)

โดย ธัชพนธ์ โชคสุชาติ