Archive

Posts Tagged ‘วัตถุประสงค์ของการโฆษณา’

Advertising – การโฆษณา ตอนที่ 1

March 2nd, 2010 No comments

ความหมายการโฆษณา
“การโฆษณา” (Advertising) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสนอข่าวสาร ให้กลุ่มคน โดยมิใช่การส่งบุคคลเข้าไปติดต่อ และเป็นกิจกรรมที่ผู้โฆษณา ต้องการส่งข่าวสารไปสู่ตลาดที่กำหนดไว้ ผ่านสื่อ โดยผู้โฆษณาเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่าย

สิ่งโฆษณา (Advertisement) หมายถึง ตัวข่าวสารที่ผู้โฆษณา ต้องการ ส่งให้ตลาด อาจเป็นในรูปของ ภาพ ตัวอักษร คำพูด สัญญาลักษณ์ หรือหลายอย่างรวมกันก็ได้


วัตถุประสงค์ของการโฆษณา

  • เพื่อแนะนำสินค้าใหม่
  • เพื่อขจัดความรู้สึกที่ไม่ดีหรือป้องกันมิให้ลูกค้าไปซื้อสินค้ายี่ห้ออื่นแทน
  • เพื่อเพิ่มยอดขายของกิจการให้มากขึ้น
  • เพื่อเพิ่มยอดขายของสินค้า
  • เพื่อเข้าไปในตลาดใหม่หรือจูงใจลูกค้ารายใหม่ ๆ
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายต่าง ๆ
  • เพื่อให้เข้าถึงบุคคลที่พนักงานขายไม่สามารถเข้าถึงได้
  • เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดี หรือชื่อเสียงของกิจการ
  • เพื่อสนับสนุนการขายโดยพนักงานขาย